top of page

PRIVACY

Gegevensbescherming

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Hun contactgegevens vindt u in de rubriek "Kennisgeving aan de verantwoordelijke instantie" in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch of met uw toestemming vastgelegd wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

 

2. Hosting- en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kunnen IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens,

Handelsnamen, websitehits en andere gegevens die via een website worden gegenereerd. De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider ( artikel 6 lid 1 lit. f AVG). Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan haar prestatieverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Afsluiten van een contract voor orderverwerking

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten met onze hoster.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen u erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Christina Habrock, Waldweg 39b, 48291 Telgte,

Telefoon: 02504/6/909930, e-mail: info@green-villa.de,

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

opslagduur

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke opslagperiode is vermeld, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen ophouden te bestaan.

 

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

 

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of andere derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU, Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene juridische stappen kunt ondernemen. hiertegen optreden. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens voor controledoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

 

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

 

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGROND WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD KAN IN DIT DATA PRIVACYBELEID WORDEN GEVOLGD. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ UITGEBREIDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN BEWIJZEN DIE OVERSCHRIJDEN VAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEIDSBEZWAREN VOLGENS ARTIKEL 21 (1) AVG OF ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IS INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DIRECTE RECLAME GEBRUIKEN, U HEBT HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GERELATEERD AAN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

 

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen laat enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

 

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

 

 

SSL- of TLS-codering

 

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, verwijdering en correctie

 

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens . U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen: Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vorderen Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van verwijdering. Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd. Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

 

 

Bezwaar maken tegen promotionele e-mails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het verzenden van ongevraagde advertenties, zoals spam-e-mails.

 

 

4. Gegevensverzameling op deze website

 

koekjes

 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd. In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site betreedt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten). Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u wenst (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) worden opgeslagen op op grond van artikel 6 lid 1 letter f AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (Artikel 6 (1) (a) AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd bent over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt. Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u hierover afzonderlijk informeren in deze verklaring inzake gegevensbescherming en indien nodig om uw toestemming vragen.

 

 

Server logbestanden

 

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn: Browsertype en browserversie Gebruikt besturingssysteem Referrer-URL Hostnaam van de toegangscomputer Tijd van het serververzoek IP-adres. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

 

Contact Formulier

 

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als hiernaar werd gevraagd. De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

 

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als hiernaar werd gevraagd. De gegevens die u ons via contactverzoeken hebt toegestuurd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

 

commentaarfunctie op deze website

 

Voor de reactiefunctie op deze pagina wordt naast uw reactie ook informatie over het tijdstip waarop de reactie is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem plaatst, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Bewaarduur van de opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende opmerkingen).

 

 

legale basis

 

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

 

 

5. Sociale media

 

Plug-ins voor sociale media met Shariff

 

Op deze website worden plug-ins voor sociale media gebruikt (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr). U kunt de plug-ins meestal herkennen aan de respectieve logo's van sociale media. Om de gegevensbescherming op deze website te waarborgen, gebruiken we deze plug-ins alleen in combinatie met de zogenaamde "Shariff"-oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de plug-ins die op deze website zijn geïntegreerd, bij het eerste bezoek aan de site gegevens overdragen aan de betreffende provider. Een directe verbinding met de server van de provider wordt alleen tot stand gebracht (toestemming) wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken. Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de betreffende aanbieder het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Het activeren van de plug-in betekent toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 lit. a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst.

 

 

Facebook-plug-ins (Like & Share-knop)

 

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk-knop" ("Vind ik leuk") op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat je deze website hebt bezocht met je IP-adres. Als u op de Facebook "Vind ik leuk"-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount. De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, GrandCanal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). . De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de doorzending valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de implementatie van de tool op onze website op een veilige manier in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. Betrokken rechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens kunnen direct op Facebook worden gedaan. Als u uw rechten bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

 

 

Twitter-plug-in

 

Op deze website zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02AX07, Ierland. Door gebruik te maken van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy. De Twitter-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

 

 

Instagram-plug-in

Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram. De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand CanalSquare, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking ( artikel 26 AVG). Gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorsturen valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de implementatie van de tool op onze website op een veilige manier in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. U kunt uw rechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de op Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u de rechten van betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.  

Pinterest-plug-in

Op deze website gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, beheerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Als u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers. De plug-in verzendt loggegevens naar de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, type en instellingen van de browser, datum en tijd van de aanvraag, uw gebruik van Pinterest en cookies. De opslag en analyse van de gegevens is op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Pinterest: https://policy.pinterest.com/ de/privacy-beleid.6 .

Nieuwsbrief

 

nieuwsbrief gegevens

 

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden. De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat deze niet langer dienst doet welk doel dan ook. We behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst naar eigen goeddunken te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG. Nadat u van de nieuwsbriefverzendlijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). Opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met verbeterde privacy

 

Deze website bevat video's van YouTube. De websitebeheerder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijk de overdracht van gegevens aan YouTube-partners uit. Zo maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of je een video bekijkt. Zodra u een YouTube-video start op deze website, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht.Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen op je YouTube-account. Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben, verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

 

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), GordonHouse, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven. Google Maps wordt bij Interesse gebruikt voor een aansprekende presentatie van ons online aanbod en voor het gemakkelijk vinden van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de EU-commissie Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https:// privacy.google.com /businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is GoogleIreland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. reCAPTCHA is bedoeld om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma is gedaan vindt plaats. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google, de reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt, de gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken Voor meer informatie over Google reCAPTCHA, zie de Google-gegevensbeschermingsvoorschriften en de Google-gebruiksvoorwaarden onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https: //policies.google.com/terms?hl=nl.

 

Bron: https://www.e-recht24.de

CCPA (Privacywet)

Gebruik van Webplanner boekingstool


We gebruiken de Webplanner-software om de bezetting, boekingsaanvragen en boekingen van onze vakantiewoningen weer te geven. Alle persoonlijke gegevens die u op onze website verstrekt, worden door ons verwerkt en gebruikt om de boekingsaanvraag of de boeking te kunnen verwerken. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om u van alle relevante gegevens voor uw boekingsaanvraag of boeking te voorzien. De gegevens die voor de boekingsaanvraag of boeking worden verzameld, worden doorgestuurd naar de volgende derden.
Met de aanbieder van de webplanner-software hebben wij een overeenkomstige overeenkomst over de verwerking van ordergegevens gesloten:
 

webplanner.de - beheer van vakantiehuizen voor verhuurders
dribbelen 3
48143 Munster
Gegevensbeschermingsverklaring webplanner
https://www.webplanner.de/datenschutz

Anker Cookies
bottom of page