top of page

Voorwaarden

toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen “AV”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en staanplaatsen alsmede overige faciliteiten die worden verhuurd door onderstaande EuroParcs resorts (hieronder vallen in het bijzonder ook de parken en campings van het merk Droomparken). : Als gebruikers van deze Algemene Voorwaarden worden zij hierna gezamenlijk aangeduid als EuroParcs Resorts en in de respectievelijke contractuele relatie afzonderlijk als “verhuurders”. Aanvullende contractvoorwaarden kunnen contractueel worden overeengekomen op contractniveau van de betreffende verhuurder, deze worden ter verduidelijking "parkeervoorwaarden" genoemd. Deze aanvullende parkeervoorwaarden gelden, voor zover effectief overeengekomen, naast deze Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze AV en de aanvullende parkeervoorwaarden van de betreffende verhuurder, prevaleren de aanvullende parkeervoorwaarden boven deze AV.

1.2 In deze AV verwijst de term "huurder" naar de persoon die een overeenkomst aangaat met de verhuurder voor de tijdelijke verhuur/gebruik van accommodatie of een camping voor recreatieve en vakantiedoeleinden. De term "gebruiker" verwijst naar die personen die samen met de huurder in de accommodatie verblijven.

1.3 Het contract komt tot stand tussen de huurder en de respectievelijke verhuurder genoemd in het aanbod en in de boekingsbevestiging. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of de huurder naar zijn eigen voorwaarden of naar andere voorwaarden verwijst. Verhuurder wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar Huurder verwijst of die door Huurder worden gehanteerd van de hand.

1.4 Afspraken die afwijken van deze AV dienen in tekstvorm te zijn.

Reserveringen (boekingsverzoeken)

2.1 De verhuurder verwerkt alleen reserveringen, dat wil zeggen boekingsaanvragen van personen van 18 jaar en ouder. Reserveringen gemaakt door personen onder deze leeftijdsgrens zijn daarom niet relevant en worden niet in behandeling genomen.

2.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor om individuele boekingsaanvragen te weigeren, in het bijzonder maar niet uitsluitend van groepen of verblijven die niet bedoeld zijn voor recreatieve en vakantiedoeleinden, zonder opgaaf van redenen of hen bijzondere contractuele voorwaarden op te leggen.

2.3 Door het maken van de reservering doet de huurder een bindend aanbod aan de verhuurder om de overeenkomst te sluiten. De klant is 14 dagen aan het aanbod gebonden.

2.4 Indien de huurder niet binnen 14 dagen na het maken van de reservering in het bezit is van een schriftelijke orderbevestiging inclusief factuur, dient de huurder onverwijld contact op te nemen met de afdeling reserveringen, anders is een beroep op de reservering uitgesloten.

2.5 De overeenkomst tussen huurder en verhuurder komt tot stand op het moment dat huurder inzage heeft gekregen in de opdrachtbevestiging. De huurder dient de boekingsbevestiging en de factuur direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onverwijld, maar in ieder geval binnen 8 dagen, aan verhuurder te worden gemeld.

2.6 De overeenkomst heeft betrekking op de verhuur van accommodatie, een standplaats of andere voorzieningen voor recreatie- en vakantiedoeleinden. Dit gebruik is van korte duur en vormt de basis van het contract.

2.7 De klant wordt erop gewezen dat er geen herroepingsrecht bestaat na het sluiten van het contract voor alle soorten boekingen vanwege de wettelijke bepaling van § 312b lid 3 nr. 6 BGB.

Wijziging van het contract (overdrachten)

3.1 Indien huurder wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, is verhuurder niet verplicht daarmee in te stemmen. Indien een wijziging van het contract mogelijk is en de verhuurder doet dit op verzoek van de klant, dan kan de verhuurder de kosten van de wijzigingen in rekening brengen naast de eventueel verhoogde kosten van de gewijzigde dienstverlening.

vervangers

4.1 Het is huurder en de overige gebruikers van het gehuurde niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder de accommodatie of parkeerplaats voor een ander dan in de overeenkomst genoemd te gebruiken.  

4.2 Indien huurder en verhuurder uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de oorspronkelijke huurder of een of meer gebruikers worden vervangen door plaatsvervangers, is huurder met de plaatsvervangers jegens verhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het resterende huursaldo, de wijziging kosten (zie artikel 3.1) en eventuele bijkomende kosten als gevolg van wisseling van huurder of gebruiker alsmede eventuele annuleringskosten.

Prijzen

5.1 Huurder is aan verhuurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd zoals vermeld in de schriftelijke boekingsbevestiging/factuur van de reservering.  

5.2 Latere prijsverlagingen, speciale aanbiedingen of tegoedbonnen kunnen niet worden geclaimd.

5.3 Het is niet mogelijk om verschillende kortingen te combineren.

5.4 Kortingsacties zijn niet van toepassing op boekingen met een verblijf langer dan drie weken. Op alle acties zijn actievoorwaarden van toepassing.

bijkomende kosten

6.1 De prijzen zijn inclusief de vergoeding voor het gebruik van de huurwoning inclusief normaal energie- en waterverbruik en, indien vermeld in de omschrijving, een eindschoonmaak. Als het normale energie- en waterverbruik niet is inbegrepen, maar er wordt gefactureerd op basis van verbruik, wordt dit vermeld in de beschrijving van de verhuurder. Alle bijkomende bijkomende kosten (zoals verwarming) en lokale toeristenbelastingen ed zijn voor rekening van de huurder. Deze kosten staan beschreven in de prijslijst. Het totaal door Huurder te betalen bedrag wordt de “Totale Prijs” genoemd.

betalingen

7.1 Bij alle overeenkomsten dient 30% van de totale prijs direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden betaald op het door verhuurder opgegeven rekeningnummer. Het resterende saldo van 70% dient uiterlijk 6 weken voor aankomst te worden betaald. Bij overeenkomsten die binnen 6 weken voor aankomst zijn gesloten, dient de totale prijs direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden betaald.

7.2 Indien de aan huurder gefactureerde bedragen niet tijdig worden betaald, is huurder direct na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim. Voor zover de verhuurder bereid en in staat is om de contractuele diensten te verlenen en de huurder geen wettelijk of contractueel recht op verrekening of retentie heeft en de huurder verantwoordelijk is voor de betalingsachterstand, bestaat er geen recht op nakoming van de overeenkomst zonder volledige betaling van de verschuldigde bedragen. In dit geval heeft de verhuurder het recht om na aanmaning met een termijn het contract op te zeggen en de huurder annuleringskosten in rekening te brengen in overeenstemming met artikel 12 van deze contractvoorwaarden

7.3 Verhuurder is steeds gerechtigd opeisbare vorderingen op huurder te verrekenen met door huurder gedane betalingen.

aankomst en vertrek

8.1 Tenzij anders overeengekomen, kan de gehuurde accommodatie vanaf 16.00 uur op de overeengekomen aankomstdatum vermeld in de boekingsbevestiging en dient de accommodatie voor 10.00 uur op de overeengekomen vertrekdatum vermeld in de boekingsbevestiging verlaten te zijn.

Tenzij individueel of in de parkeervoorwaarden van verhuurder anders is overeengekomen, geldt voor een parkeerplaats dat de huurder op de in de boekingsbevestiging vermelde overeengekomen aankomstdatum vanaf 13:00 uur zijn parkeerplaats kan betrekken en dat de huurder de parkeerplaats mag bezetten op de afgesproken vertrekdag voor 12.00 uur verlaten.  

8.2 Indien huurder de overeenkomst met verhuurder langer dan de overeengekomen periode wenst voort te zetten en verhuurder hiermee instemt, is verhuurder steeds gerechtigd alternatieve woonruimte/plaats toe te wijzen zonder dat huurder enig recht heeft op enige aanspraak.

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie of standplaats of andere voorziening eerder eindigt dan de overeengekomen datum zoals vermeld in de reserveringsbevestiging, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huurprijs of -kosten.

huisdieren

9.1 Verhuurder zal, afhankelijk van de accommodatie of standplaats, maximaal 1 of 2 huisdieren van de Huurder of Gebruikers toestaan, mits uitdrukkelijke toestemming. Indien de huurder of andere gebruikers huisdieren willen meenemen, dient de huurder dit direct bij de reservering aan te vragen. Indien de verhuurder uitdrukkelijk huisdieren toestaat aan de huurder, kan de verhuurder de huurder een toeslag in rekening brengen. De verhuurder behoudt zich het recht voor om - zonder opgave van redenen - huisdieren op het park te weigeren. In sommige soorten accommodatie en in sommige delen van parken en kampen zijn huisdieren over het algemeen niet toegestaan.

9.2 Huisdieren mogen niet worden meegenomen naar waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte centrale voorzieningen en andere openbare voorzieningen op het park, tenzij ter plaatse anders vermeld. Huisdieren dienen buiten de accommodatie aan de lijn te worden gehouden. De instructies ter plaatse moeten worden opgevolgd. Huisdieren mogen de andere gasten niet storen.

9.3 Er dient een hondenmand mee te worden genomen en een te allen tijde gedragen honden/katten vlooienband is verplicht.

9.4 Indien huisdieren gedurende de gehele huurperiode in een kooi worden gehouden, dient dit eveneens bij de reservering te worden gemeld. De verhuurder kan afzien van het heffen van een toeslag.

9.5 Huisdieren van bezoekers zijn alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming en alleen tegen betaling, mits het maximum aantal huisdieren niet wordt overschreden.

9.6 Dieren die landen binnen de EU binnenkomen, dienen in het bezit te zijn van een Europees huisdierenpaspoort (sinds 3 juli 2004). Dieren moeten zijn ingeënt tegen hondsdolheid en moeten worden geïdentificeerd door middel van een microchip of tatoeage. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om op de bestemming over de juiste reisdocumenten voor huisdieren te beschikken.

gebruik van accommodatie; Aansprakelijkheid van de huurder en gebruikers

10.1 De huurder en de begeleidende gebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van de accommodatie of parkeerplaats en de gehuurde zaken en voor hun behoorlijke gedrag zowel in het gebied van de gehuurde accommodatie of parkeerplaats als in de rest van het park terrein en voor een behoorlijk gebruik van de accommodatie of de parkeerplaats en de zich daarin bevindende apparaten.

10.2 Openbare dronkenschap en drugsgebruik zijn nergens op het parkeerterrein van Verhuurder toegestaan.

10.3 Daarnaast zijn huurders en gebruikers steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door breuk of vermissing of beschadiging van de inventaris of de accommodatie. Dit geldt ook voor onjuist gebruik of onoordeelkundig vertrek, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmatige vervuiling van de accommodatie of staanplaats. De huurder of de gebruikers dienen eventuele schade onmiddellijk aan de verhuurder te melden en ter plaatse te vervangen, tenzij de huurder kan bewijzen dat hijzelf, de gebruikers of een lid van zijn bedrijf geen schuld hebben aan de schade.

10.4 Indien de huurder of de gebruikers of bezoekers van de huurder of de gebruikers overlast van welke aard dan ook veroorzaken, of indien zij zich zodanig in strijd met de overeenkomst gedragen dat de onmiddellijke opzegging van de overeenkomst gerechtvaardigd is, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst op te zeggen. overeenkomst met onmiddellijke ingang. Het is in feite intimidatie of wangedrag als andere gasten in het park of medewerkers van het park deze intimidatie of wangedrag als zodanig kwalificeren. Als het contract wordt beëindigd vanwege intimidatie of wangedrag, is sectie 14.3 dienovereenkomstig van toepassing.

10.5 In alle gevallen waarin dit in verband met de dienstverlening door verhuurder noodzakelijk is (bijvoorbeeld schoonmaak, reparatie), is het verhuurder toegestaan de accommodatie te betreden zonder voorafgaande toestemming van huurder of gebruiker. In een dergelijk geval kan betreding plaatsvinden zonder aanwezigheid van de huurder of gebruiker.

10.6 Het opladen van elektrische auto's is alleen toegestaan bij de daarvoor bestemde oplaadpunten. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dergelijke voertuigen op te laden via de stroomvoorziening van de accommodatie.

10.7 Roken is niet toegestaan in de accommodatie. Bij overtreding van deze bepaling kunnen extra kosten voor professionele schoonmaak in rekening worden gebracht.

Borg

11.1 Verhuurder is gerechtigd bij aanvang van het verblijf een borgsom van huurder te verlangen.

11.2 De borgsom dient ter bescherming tegen schade en andere contractuele of onrechtmatige vorderingen van de verhuurder, die de verhuurder kan oplopen bij niet-nakoming van de bestaande verplichtingen van de huurder en de gebruikers.

11.3 Bij niet onmiddellijke betaling van de borgsom is verhuurder gerechtigd de huurder of andere gebruikers de toegang te weigeren en het gebruik van de accommodatie of parkeerplaats te weigeren.

11.4 Indien de huurder achterstallig is met het betalen van de waarborgsom, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen na aanmaning met een termijn.

11.5 De waarborgsom of een eventueel restant zal worden gerestitueerd na verrekening van de vorderingen (schade aan de inventaris/huisvesting of andere kosten) van de verhuurder op de huurder of de gebruikers. Verdere aanspraken op schadevergoeding worden door deze terugbetaling uitdrukkelijk niet opgegeven.

annuleringskosten

12.1 Bij annulering van een reservering zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen bedragen 15% bij annulering tot drie maanden voor de aankomstdag, 50% tussen twee en drie maanden voor de aankomstdag, 75% tussen één en twee maanden voor de aankomstdag, 90% in de bij annulering tot één maand voor de aankomstdag en bij annulering op de aankomstdag 95% van de totaalprijs.

12.2 Indien de huurder niet binnen 24 uur na de overeengekomen datum arriveert zonder nadere kennisgeving, wordt dit beschouwd als een herroeping.

12.3 Het staat de klant in ieder geval vrij om aan de verhuurder te bewijzen dat de verhuurder helemaal geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk lager was dan de forfaitaire som die door de verhuurder werd geëist.

Overmacht en wijzigingen; Regelgeving in verband met pandemieën

13.1 Indien Verhuurder door overmacht niet of tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zal hij een voorstel tot wijziging indienen (voor een andere accommodatie, een andere deadline, een andere locatie, etc.).

13.2 Van overmacht aan de zijde van Verhuurder is sprake indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Verhuurder, waaronder maar niet beperkt tot oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades , brand, overstromingen en andere ongeregeldheden of gebeurtenissen.

13.3 Huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de huurder deze afwijzing (uiterlijk afhankelijk van de ingangsdatum van de huur) binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel mee te delen. In dat geval heeft de verhuurder het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De verhuurder vergoedt aan de huurder reeds gedane betalingen op de huurprijs. Daarnaast is verhuurder niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

13.4 Bijzondere voorschriften in verband met pandemieën (met name het coronavirus)

a) Partijen komen overeen dat de overeengekomen diensten steeds door de respectievelijke verhuurder zullen worden geleverd in overeenstemming met en in overeenstemming met de officiële specificaties en eisen die gelden op het respectievelijke moment van reizen.

b) Huurder verplicht zich, mede namens gebruikers, bij het gebruik van diensten passende gebruiksvoorschriften of beperkingen van EuroParcs en verhuurder in acht te nemen en verhuurder onverwijld te informeren bij typische ziekteverschijnselen.

beëindiging

14.1 De verhuurder is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien bij een reservering de persoonsgegevens van de huurder of andere gebruikers aanmerkelijk onvolledig of onjuist zijn.

14.2. Beëindiging is ook mogelijk onder de voorwaarden genoemd in artikel 10.4. opgegeven redenen.

14.3. Bij opzegging volgens bovenstaande afspraken behoudt verhuurder het recht op de overeengekomen totaalprijs; de verhuurder moet echter rekening houden met de waarde van bespaarde kosten en de voordelen die de verhuurder behaalt door het in gebruik nemen van de accommodatie of de parkeerplaats.

Beperking van de aansprakelijkheid

15.1 De contractuele aansprakelijkheid van de verhuurder voor schade die niet het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of de schending van een materiële verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst of waarvan de schending de verwezenlijking van de doel van het contract, is beperkt tot driemaal de totale prijs,

a) indien schade aan de klant niet is veroorzaakt door opzet of grove schuld of

b) voor zover de verhuurder verantwoordelijk is voor schade die de klant heeft opgelopen uitsluitend te wijten aan de schuld van een dienstverlener.

15.2. De onrechtmatige aansprakelijkheid van verhuurder voor schade aan zaken die niet berust op opzet of grove schuld is beperkt tot driemaal de totaalprijs.

15.3 Voor het overige beperken EuroParcs en Verhuurder hun aansprakelijkheid tot de in dit artikel 15 genoemde wijzen voor zover wettelijk toegestaan. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (waaronder diefstal uit bungalowkluizen en poollockers), verlies van of schade aan eigendommen of personen van welke aard dan ook, tijdens of als gevolg van een verblijf op een van onze parken of de verhuur/gebruik van de accommodatie of de parkeerplaats of andere voorzieningen van verhuurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verhuurder of zijn medewerkers.

15.4 Aansprakelijkheid voor schade, waaronder begrepen gederfde vakantiegenot of bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Verder is verhuurder in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op schadevergoeding bestaat op grond van een (reis)annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

15.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of voor gebreken in diensten van derden of in geleverde zaken.

15.6 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal € 75.000,- in geval van persoonlijk letsel per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor zaakschade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500,- per huurder/gebruiker per Bezoek.

15.7 Op eerste verzoek vrijwaart huurder verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die zijn veroorzaakt door handelen of nalaten van huurder zelf, de gebruikers, metgezellen of andere derden die zich met toestemming van de huurder zijn.

ongemak

16.1 Ondanks de zorg en inspanning van verhuurder, kan de huurder het vermoeden hebben dat hij een gegronde klacht heeft over de woonruimte. Huurder dient deze klacht eerst ter plaatse en direct na het ontstaan of ontdekken daarvan te melden bij de receptie van het park waar de accommodatie zich bevindt. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de huurder wordt opgelost, dient de huurder uiterlijk binnen één maand na vertrek uit de accommodatie verdere stappen te ondernemen, op straffe van verval van elke aanspraak.

16.2 Klachten kunnen ook in tekstvorm worden ingediend via het formulier op de website  www.europarcsresorts.de/kontakt .

Toepasselijk recht:

17.1 Op de overeenkomst tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

reisdocumenten

18.1 De huurder is zelf verantwoordelijk voor het op zijn bestemming hebben van de benodigde geldige reisdocumenten. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet beschikken over de juiste reisdocumenten door huurder.

privacy

19.1 Verhuurder behandelt alle aan hem verstrekte of aan hem bekend geworden persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verhuurder geeft de persoonsgegevens van de huurders en gebruikers niet door aan derden, met uitzondering van gegevensverwerking door Europarks conform een overeenkomst met EuroParcs. De verhuurder gebruikt de gegevens zelf (en uitsluitend) om u te informeren over belangrijk nieuws over het park en interessante aanbiedingen of arrangementen.

19.2 Op verzoek van Huurder zal Verhuurder de gegevens van Huurder corrigeren, aanvullen, verwijderen of blokkeren indien de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan ertoe leiden dat de huurder geen gebruik meer kan maken van de diensten van de verhuurder of van sommige diensten van de verhuurder. Voor een toelichting op de in deze paragraaf genoemde inhoud en informatie over uw overige rechten verwijzen wij u naar onze  Privacybeleid .  

19.3 Indien huurder geen belang hecht aan het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, dient huurder verhuurder hiervan per e-mail op de hoogte te stellen.  kundenservice@europarcsresorts.de  of via het contactformulier. Als u zich wilt afmelden voor de elektronische nieuwsbrief, gebruik dan de link aan het einde van elke elektronische nieuwsbrief.

Algemeen

20.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden verhuurder niet.

20.2 EuroParcs en de verhuurder wijzen er met betrekking tot de wet op de beslechting van consumentengeschillen op dat EuroParcs noch de verhuurder momenteel deelnemen aan vrijwillige geschillenbeslechting van consumenten. Indien deelname aan een voorziening voor consumentengeschillenbeslechting verplicht wordt voor EuroParcs of de verhuurder nadat deze AV zijn afgedrukt, wordt de huurder hiervan in een passende vorm op de hoogte gesteld. Voor alle overeenkomsten die in elektronische rechtshandelingen worden gesloten, wordt verwezen naar het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Met deze voorwaarden komen alle eerder gepubliceerde huurvoorwaarden te vervallen.

Download de algemene voorwaarden als PDF-document:

RECRON algemene voorwaarden

 

EuroParcs Bad Hoophuizen B.V. 

Varelseweg 211, 8077 RB Hulshorst

KVK: 54271614 | USt-IdNr: NL8512.37.769.B01

Ook beschikbaar op: https://www.europarcs.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen. Kijk voor updates.

bottom of page